εἰκοσινήριτος

in ε

COMPOUND: εἰκοσινήριτος, -ον
CATEGORIZATION: A [Num+V+Suf]
MEANING: ‘twentyfold’
ETYMOLOGY: εἴκοσι ‘twenty’ + verbal root ἀρι- (cf. ἀριθμός) ‘count’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. XXII, 349
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: lengthening -α->-η- in compounding