εἰνάλιος

in ε

COMPOUND: εἰνάλιος, –α, –ον or -ος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘in, on, of the sea’
ETYMOLOGY: εἰν- (= ἐν) ‘in’ + noun root άλ– (ἅλς) ’sea’ + adj. suf. –ιος , ια, –ιον  or ιος, –ιον  
OCCURRENCE Od. IV, 443; V, 67; XV, 479
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. pl., dat. n. sg., nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: poet. for ἐνάλιος