εἰνόδιος

in ε

COMPOUND: εἰνόδιος, -ον (ep. and lyr. for ἐνόδιος)
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘in the way’
ETYMOLOGY: εἰν (= ἐν) ‘in’ + noun root όδ- (ὁδός, -οῦ) ‘way, road’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Il. XVI, 260
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. (target gender). pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: