εὐκλείη

in ε

COMPOUND: εὐκλείη, -ης, ep. form for εὔκλεια
CATEGORIZATION: N [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘good repute, glory’
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + noun root κλε- (κλέος) ‘fame, glory’ + noun suf. –ίηης
OCCURRENCE: Od. XXI, 331; XIV, 402
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. sg., nom. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: