Εὐρυάδης

in ε

COMPOUND: Εὐρυάδης, -εος
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘Euryades’
ETIMOLOGY: εὐρυ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide, broad’ + verbal root (ϝ)αδ- (ἁνδάνω) ‘please, delight’ + nom. suf. -ης, -εος
OCCURRENCE: Od. XXII, 267
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: