Εὐρυδάμας

in ε

COMPOUND: Εὐρυδάμας, -αντος
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf]
MEANING: ‘Eurydamas’
ETIMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide, broad’ + verbal root δαμ- (δαμάζω) ‘overpower’ + nom. suf. -ας, -αντος
OCCURRENCE Il. V, 149; Od. XVIII, 297; XXII, 283
CASE: gen. m. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: