εὐρυκρείων

in ε

COMPOUND: εὐρυκρείων, –οντος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘wide-ruling’
ETIMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, –εῖα, –ύ) ‘wide, broad’ + κρείων, –οντος, ‘ruler, lord, master’
OCCURRENCE: Il. III, 178; Od. III, 248
CASE: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: