Εὐρυμέδουσα

in ε

COMPOUND: Εὐρυμέδουσα, –ας
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf]
MEANING: ‘Eurymedusa’, lit. ‘wide-ruling’
ETYMOLOGY: adj. stem εὐρύ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide, broad’ + verbal root μέδ- (μέδω) ‘protect, rule over’ + adj. suf. -ων, -ουσα, -ον
OCCURRENCE: Od. VII, 8
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: