Εὐρυνόμη

in ε

COMPOUND: Εὐρυνόμη, -ης
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘Eurynome’
ETYMOLOGY: εὐρύ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide’ + verbal root νομ- (νέμω) ‘distribute’ + noun suf. -η
OCCURRENCE: Il. XVIII, 398, 399, 405; Od. XVII, 495; XVIII, 164, 169, 178; XIX, 96, 97; XX, 4; XXIII, 154, 289, 293
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: