εὐρυρέεθρος

in ε

COMPOUND: ἐυρυρέεθρος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with broad channel, broad-flowing’
ETIMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide, broad’ + noun root ρέεθρ- (ῥέεθρον, -ου) ‘stream, current’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XXI, 141
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive -bahuvrῑhi
NOTES: