Εὐρύκλεια

in ε

COMPOUND: Εὐρύκλεια, -ας
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘Eurycleia’
ETYMOLOGY: adj. stem εὐρύ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide, broad’ + noun root κλε- (κλέος) (only nom. and acc. sg. and pl.) ‘goodreport, fame’ + nom. suf. -ια, -ιας
OCCURRENCE: Od. I, 429; II, 347, 361; XVII, 31; XIX, 15, 21, 357, 401, 491; XX, 128, 134, 148; XXI, 380, 381; XXII, 391, 394, 419, 480, 485, 492; XXIII, 25, 39, 69, 177
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: