Εὐρύλοχος

in ε

COMPOUND: Εὐρύλοχος, -ου
CATEGORIZATION: N [A+N]
MEANING: ‘Eurylochus’
ETYMOLOGY: adj. stem εὐρύ- (εὐρύς, –εῖα, –ύ) ‘wide, broad’ + noun root λοχ- (λόχος, -ου) ‘ambuscade’ or ‘any armed band, body of troops’
OCCURRENCE: Od. X, 205, 207, 232, 244, 271, 429, 447; XI, 23; XII, 195, 278, 294, 297, 339, 352
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: