Εὐρύπυλος

in ε

COMPOUND: Εὐρύπυλος, -ου
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘Eurypylus’, ‘of wide gate’
ETYMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide, broad’ + noun root πυλ- (πύλη, -ης) ‘one wing of a pair of double gates, house-door’ + nom. suf. -ος 
OCCURRENCE Il. II, 677, 736; V, 76, 79; VII, 167; VIII, 265; XI, 576, 580, 583, 592, 662, 809, 819, 822, 838; XII, 2; XV, 392, 399; XVI, 27; Od. XI, 520
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.; dat. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: son of Euaemon, from Thessaly