εὖθριξ

in ε

COMPOUND: εὖθριξ, εὔτριχος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘with flowing manes’
ETYMOLOGY: εὖ ‘good, well’ + θρίξ, τριχός ‘hair’
OCCURRENCE: Il. XXIII, 13, 301, 351
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: in Hom. epith. of horses