ζαχρεῖος

in ζ

COMPOUND: ζαχρεῖος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘very needy’
ETYMOLOGY: ζά (Aeol. for διά) ‘very’ + noun root χρεῖ- (χρεία < χράομαι, κέχρημαι) ‘need, want’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. V, 525
CASE: gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: