ζυγόδεσμον

in ζ

COMPOUND: ζυγόδεσμον, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘yoke-band’
ETYMOLOGY: noun stem ζυγό- (ζυγόν) ‘yoke’ + noun root/stem δεσμ(ο)- (δεσμός) ‘band, anything for tying and fastening’ + n. noun suf. -ον
OCCURRENCE: Il. XXIV, 270
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: