εἰλόπεδον

in ε

COMPOUND: εἰλόπεδον, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘sunny spot in the vineyard where grapes were dried’
ETYMOLOGY: noun root εἵλ- (εἵλη) ‘the sun’s heat or warmth’ + πέδον ‘ground, eart’
OCCURRENCE: Od. VII, 123
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: altera lectio θειλόπεδον