θεόδμητος

in θ

COMPOUND: θεόδμητος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘god-built, founded by the gods’
ETYMOLOGY: noun stem θεο- (θεός) ‘god’ + verbal stem δμη- (δέμω) ‘build’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. VIII, 519
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinative (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: