Κακοΐλιος

in κ

COMPOUND: Κακοΐλιος, -ου
CATEGORIZATION: N [A/N+N]
MEANING: ‘unhappy Ilios’
ETYMOLOGY: adj./noun stem κακο- (κακός) ‘bad, ill’ + Ἴλιος 
‘Ilios, i.e. Troy’
OCCURRENCE: Od. XIX, 260, 597; XXIII, 19
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: attributive – karmadhāraya
NOTES: