καλλικρήδεμνος

in κ

COMPOUND: καλλικρήδεμνος, -ον
CATEGORIZATION: Α [A+N+Suf]
MEANING: ‘with beautiful head-band’
ETYMOLOGY: adj. root καλ(λι)- (καλός) ‘beautiful’ + noun root/stem κρηδεμν(ο)- (κρήδεμνον) ‘woman’s head-dress or veil+ adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. IV, 623
CASE/GENDER/NUMEBER: nom. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: in the first member λ reduplication, ι- linking element; s. also κρήδεμνον