κασίγνητος

in κ

COMPOUND: κασίγνητος, -ου
CATEGORIZATION: N/A [N+V+Suf]
MEANING: ‘brother’
ETYMOLOGY: noun stem κασι- (κάσις) ‘brother’ + verbal stem γνη- (γίγνομαι) ‘to be born’ + adj. suf. -τος
OCCURRENCE: Il. III, 333; IV, 155, 441; V, 357, 359, 474; VI 102, 239, 421, 430, 452; VII, 48; IX, 567, 584, 632; VIII, 330; XI, 250, 257; XII, 371; XIV, 231, 473, 477, 483; XV, 436, 465, 545; XVI, 320, 325, 456, 674; XIX, 293; XX, 419; XXI, 308; XXIV, 793; Od. III, 39; IV, 811; VII, 4; VIII, 546, 585; XV, 16, 237, 273; XVI, 97, 115; XVIII, 140; XXIV, 434, 484
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., dat. sg., acc. m. sg., voc. sg., nom. pl., dat. pl., nom. sg., acc. pl., gen. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: