κασιγνήτη

in κ

COMPOUND: κασιγνήτη, -ης
CATEGORIZATION: N/A [N+V+Suf]
MEANING: ‘sister’
ETYMOLOGY: noun stem κασι- (κάσις) ‘brother’ + verbal stem γνη- (γίγνομαι) ‘to be born’ + adj. suf. -τη
OCCURRENCE: Il. X, 317; XVI, 432; XVIII, 52, 139, 356; XX, 71
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., dat. pl., acc. sg., voc. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: