Κασσάνδρη

in κ

COMPOUND: Κασσάνδρη, –ης
CATEGORIZATION: N [V+N+Suf]
MEANING: ‘Cassandra’
ETYMOLOGY: verbal root κασ- or καδ- (κέκασμαι) ‘shine’ or (cmp. κεδνός, -ή,-όν ‘careful, diligent’; κόσμος, -ου ‘order, good order’) ‘declare’ + noun root  ἀνδρ- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + f. noun suf. -η
OCCURRENCE: Il. XIII, 366; XXIV, 699; Od. XI, 422
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. sg., acc. sg., nom. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-complement) –  tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: uncertain etymology