κατακαίριος

in κ

COMPOUND: κατακαίριος, -ον 
CATEGORIZATION: A [P+A] 
MEANING: ‘in season, timely’
ETYMOLOGY: κατά ‘down from, down into’ + καίριος ‘in season, timely’
OCCURRENCE: Il. XI, 439
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: