κατωμάδιος

in κ

COMPOUND: κατωμάδιος, -α, -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘from the shoulder’
ETYMOLOGY: κατ(ά) ‘down from, down into’ + noun root ωμ- (ὦμος) ‘shoulder’ + adj. suf. -άδιος, -α, -ον OCCURRENCE: Il. XXIII, 431
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: