κερδαλεόφρων

in κ

COMPOUND: κερδαλεόφρων, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘greedy of gain’
ETYMOLOGY: adj. stem κερδαλεο- (κερδαλέος) ‘crafty’ + noun root φρ- (φρήν) ‘heart, mind’ + adj. suf. -ων, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 149; IV, 339
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadharaya or bahuvrihi
NOTES: