κερτομία

in κ

COMPOUND: κερτομία, -ας
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘mockery’
ETYMOLOGY: noun root κερ- (κῆρ, perh. contr. from κέαρ) ‘heart’ + verbal root τομ- (τέμνω) ‘cut’ + f. noun suf. -ία
OCCURRENCE: Il. XX, 202, 433; Od. XX, 308
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: