κερτόμιος

in κ

COMPOUND: κερτόμιος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘mocking, taunting’
ETYMOLOGY: noun root κερ- (κῆρ, perh. contr. from κέαρ) ‘heart’ + verbal root τομ- (τέμνω) ‘cut’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Il. I, 539; IV, 6; V, 419; Od. IX, 474; XX, 177; XXIV, 240
CASE/GENDER/NUMBER: dat. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: