κηρεσσιφόρητος

in κ

COMPOUND: κηρεσσιφόρητος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘urged on by the goddess of death’
ETYMOLOGY: noun case form κήρεσσι (Κήρ‘Keres’ + verbal stem φορη– (φορέω) ‘bear’ + adj. suf. τος, -τον
OCCURRENCE: Il. VIII, 527
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinative (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: