Κλεόβουλος

in κ

COMPOUND: Κλεόβουλος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Cleoboulus’ (anthrop.)
ETYMOLOGY: noun stem κλεο- (κλέος) ‘good report, fame’ + verbal root βουλ- (βούλομαι) ‘will, wish, be willing’ + m. noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. XVI, 330
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: accent shift