Κλυταιμνήστρη

in κ

COMPOUND: Κλυταιμνήστρη, -ης
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘Clytemnestra’
ETYMOLOGY: adj. stem κλυται- (κλυτός) ‘renowned, glorious’ + *μνηστρ- = *μήστρ- < verbal root μηδ- (μήδομαι) ‘to be minded, intend’ or verbal root μην- (μνάομαι) ‘to be mindful of’ + f. noun suf. -στ(ρ)η
OCCURRENCE: Il. I, 113; Od. III, 266; XI, 422, 439
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., gen. sg.
HEADEDNESS: endocentric (left-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: -ι- linking element