Κλυτόνηος

in κ

COMPOUND: Κλυτόνηος, -ου
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘Klytonaeus’ (anthrop.), ‘famous for the ship’
ETYMOLOGY: adj. stem κλυτο- (κλυτός) ‘renowned, glorious’ + noun root νη- (ναῦς, νηός) ‘ship’ + m. noun suf. -ος
OCCURRENCE: Od. VIII, 119, 123
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (left-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: