κλυτόπωλος

in κ

COMPOUND: κλυτόπωλος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with noble steeds’
ETYMOLOGY: adj. stem κλυτο- (κλυτός) ‘renowned, glorious’ + noun root/stem πῶλ(ο)- (πῶλος) ‘foal’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. V, 654; XI, 445; XVI, 625
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: accent shift; epith. of Hades