κονίσαλος

in κ

COMPOUND: κονίσαλος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘cloud of dust’
ETYMOLOGY: noun stem κονι- (κόνις) ‘dust’ + verbal root σαλ- (σαλεύω) ‘make to vibrate’ + m. noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. III, 13; V, 503; XXII, 401
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., dat. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: