κορυθάϊξ

in κ

COMPOUND: κορυθάϊξ, -ικος
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘helmet-shaking’
ETYMOLOGY: noun root κορυθ- (κόρυς) ‘helmet’ + verbal root ἀικ- (ἀΐσσω) ‘move quickly, dart’ + adj. suf. -ς
OCCURRENCE: Il XXII, 132
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinative (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: