κοτυλήρυτος

in κ

COMPOUND: κοτυλήρυτος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘flowing copiously, streaming’
ETYMOLOGY: noun root κοτυλ- (κοτύλη) ‘cup’ + verbal root ἠρυ- (ἀρύω) ‘draw’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. XXIII, 34
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: