κουροτρόφος

in κ

COMPOUND: κουροτρόφος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘rearing children’
ETYMOLOGY: noun stem κουρο- (κοῦρος) ‘child’ + verbal root τροφ- (τρέφω) ‘feed, breed’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. IX, 27
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: