κυανοχαίτης

in κ

COMPOUND: κυανοχαίτης (also κυανοχαῖτα), -ου
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘dark-haired’
ETYMOLOGY: adj. stem κυανο- (κύανος) ‘dark-blue enamel’ + noun root χαιτ- (χαίτη) ‘a lock of hair’ + m. noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. XIII, 563; XIV, 390; XV, 174, 201; XX, 144, 224; Od. III, 6; IX, 528, 536
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., voc. m. sg., dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: epith. of Poseidon