κυδιάνειρα

in κ

COMPOUND: κυδιάνειρα, -ας
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘bringing men glory, renown’
ETYMOLOGY: noun root κυδ- (κῦδος) ‘glory, renown’ + ι + noun root ἀνειρ- (ἀνήρ) ‘man’ + adj. suf. -α
OCCURRENCE: Il. I, 490; IV, 225; VI, 124; VII, 113; VIII, 448; XII, 325; XIII, 270; XIV, 155; XXIV, 391
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. sg., acc. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (left-headed) or exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (N-argument) – tatpuruṣa (N-governing) or attributive – bahuvrῑhi
NOTES: -ι- linking element; epith. of μάχη, once of ἀγορή