κυκλοτερής

in κ

COMPOUND: κυκλοτερής, -ές
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘made round by turning’
ETYMOLOGY: noun stem κυκλο- (κύκλος) ‘circle, wheel’ + verbal root τερ- (τείρω) ‘oppress, distress, weaken’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. IV, 124; Od. XVII, 209
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg., nom. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: