κυλλοποδίων

in κ

COMPOUND: κυλλοποδίων, -ονος
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘club-footed, halting’
ETYMOLOGY: adj. stem κυλλο- (κυλλός) ‘crooked, crippled’ + noun root ποδ- (πούς) ‘foot’ + adj. suf. -ίων
OCCURRENCE: Il. XVIII, 371; XX, 270; XXI, 331
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: epith. of Hephaestus