κυνοραϊστής

in κ

COMPOUND: κυνοραϊστής, -οῦ
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘dog-tick’
ETYMOLOGY: noun stem κυνο- (κύων) ‘dog’ + verbal root ραισ- (ῥαίω) ‘break, destroy’ + m. noun suf. -τής
OCCURRENCE: Od. XVII, 300
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: