Λαέρτης

in λ

COMPOUND: Λαέρτης, -ου
CATEGORIZATION: N [+V+Suf]
MEANING: ‘Laertes’
ETYMOLOGY: λα- (λαός, -οῦ) ‘men, people’, + verbal root ερ- (ἔρετο·ὡρμήθη. Hsch.) ‘move’ + noun suf. -της
OCCURRENCE: Od. I, 189, 430; II, 99; IV, 411, 455, 738; VIII, 18; IX, 505, 531; XIV, 9, 173, 451; XV, 353, 483; XVI, 118, 138, 302; XIX, 144; XXII, 185, 191, 336; XXIV, 134, 192, 206, 207, 270, 327, 365, 375, 498, 513.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: