λαβραγόρης

in λ

COMPOUND: λαβραγόρης, -ου
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf]
MEANING: ‘bold, rash talker’
ETYMOLOGY: adj. root λάβρ- (λάβρος, -ον) ‘furious, boisterous’ + verbal root ἀγορ- (ἀγορεύω) ‘speak in the assembly’ + noun suf. –ης
OCCURRENCE: Il. XXIII, 479.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: