λαοφόρος

in λ

COMPOUND: λαοφόρος, -ον 
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘bearing people’
ETYMOLOGY: noun stem λαο- (λαός)  ‘men, people’ + verbal root φορ- (φέρω) ‘bear, carry’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XV, 682.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: also λεωφόρος, -ον