Λαοδάμας

in λ

COMPOUND: Λαοδάμας, -αντος 
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Laodamant’
ETYMOLOGY: noun stem λαο- (λαός) ‘men, people’ + verbal root δαμ- (δάμνημι) ‘overpower’ + noun suf. -ας
OCCURRENCE: Il. XV, 516; Od. VII, 170; VIII, 117, 119, 130, 132, 141, 153, 207, 370.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: