Λαόδοκος

in λ

COMPOUND: Λαόδοκος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Laodocus’
ETYMOLOGY: noun stem λαο- (λαός) ‘men, people’ + verbal root δοκ- (δοκέω, δέκομαι) ‘receive, take’ + noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. IV, 87; XVII, 699.
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: in Hom. always as proparox. proper name, ‘Laodocus’: 1. son of Priam 2. son of Apollo, killed by Aetolus 3. one of the victors in the Nemean games; post-homeric parox. adj. λαοδόκος, -ον ‘receiving the people’;