Λευκοθέη

in λ

COMPOUND: Λευκοθέη, -ης
CATEGORIZATION: N [A+N]
MEANING: ‘the white goddess, name of the sea-goddess Ino, Leucothea’
ETYMOLOGY: adj. stem λευκο- (λευκός) ‘light, bright, clear’ + θεή (att. θεά) ‘goddess’
OCCURRENCE Od. V, 334.
CASE: nom. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: Att. form Λευκοθέα