Ληόκριτος

in λ

COMPOUND: Ληόκριτος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Leocritos’
ETIMOLOGY: noun stem ληο- (ληός, ion. form for λαός) ‘men, people’ + verbal root κρι- (κρίνω) ‘separate, distinguish, judge’ + noun suf. -τος, -του
OCCURRENCE: Od. XXII, 294
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: