Ληώδης

in λ

COMPOUND: Ληώδης, -εος
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Leodes’
ETIMOLOGY: noun stem λη(ο)- (ληός, ion. form for λαός) ‘men, people’ + verbal root (ϝ)αδ- (ἁνδάνω) ‘please, delight’ + noun suf. -ης
OCCURRENCE: Od. XXI, 144; XXII, 310
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: The reading Ληώδης is an emendation for Λειώδης attested in the mss.